آقای دکتر حسین الله بخش معاون اداره کل بازرسی استان اردبیل به همراه آقای نواده رئیس اداره حفاظت اطلاعات بازرسی کل استان و آقای دکتر خوش‌طینت رئیس دانشگاه پیام نور اردبیل، به صورت سرزده جهت بازدید در دفتر مرکزی منطقه حضور یافت.

وی ضمن ابراز خرسندی از مدیریت جدید منطقه، حمایت قاطع خود را در پیشگیری از جرم و مبارزه با مفسدین اقتصادی، رانت خواران و هرگونه موانع تولید، به منظور احیای رسالت‌های منطقه در زمینه رونق تولید، اشتغال و دانش بنیان اعلام نمود.

خوش‌طینت نیز با اعلام آمادگی حمایت از سرمایه گذاری در زمینه دانش بنیان، پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه آموزش و پژوهش، از تجربه اساتید دانشگاهی در ایجاد اشتغال استفاده شود.

آقای دکتر اقتداری ضمن خوشامد گویی و تشکر ویژه از توجه مسئولین امر، خواستار حمایت هر چه بیشتر از سرمایه گذاری در منطقه گردید.