سازمان های مسئول


منطقه ویژه اقتصادی نمین

سازمان مسئول: شرکت بازرگانی شاهد

 مدیر عامل:محمد رضا حسینی

مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین :روح اله گیوه چی

 

دفتر منطقه به آدرس: بزرگراه شهید دادمان جاده اردبیل-نمین، سایت اصلی منطقه ویژه اقتصادی نمین، کد پستی: 5618140004، تلفن و دورنویس: 91010032-045 صندوق پستی: 893-56135
دفتر تهران به آدرس: تهران، بالاتر از میدان ونک، انتهای خیابان شهید خدامی، پلاک 99، کد پستی: 1994816981، تلفن: 26-88212323-021 دورنویس: 88212327-021 ، وبسایت: www.shahed.co.ir