افزایش تجهیزات و استقرار نیروی انسانی تمام وقت در دفتر فرودگاه و فعال نمودن دفتر جهت جذب سرمایه گذار و تبلیغ منطقه ویژه