حضور متقاضی سرمایه گذاری آقای شجاعی نماینده شرکت امید آریا دارو جهت ارائه پرسشنامه تکمیل شده و مذاکره در رابطه با مراحل تحویل زمین درخواستی در راستای راه اندازی کارخانه سرنگ سازی