با دعوت آقای دکتر رضا اقتداری مدیر منطقه ویژه اقتصادی استان اردبیل (نمین) جلسه‌ای در خصوص نحوه دفع و هدایت آب‌های سطحی با حضور آقای دکتر مهدی‌زاده معاونت بهره‌برداری امور آب استان، خانم دکتر مدنی مدیر امور آب رودخانه‌ها، مهندس علی اکبری رئیس اداره منابع آب نمین و آقای صداقتی مشاور طرح آب‌های سطحی و آقای مهندس رحمتی مدیر عامل شرکت ابنیه سازان آروین، در محل دفتر مرکزی منطقه ویژه اقتصادی تشکیل گردید.

در این جلسه موضوع طرح نحوه هدایت مسیل‌های شش گانه عبوری از منطقه ویژه اقتصادی استان اردبیل(نمین) مورد بررسی قرار گرفت و مشاور طرح ضمن ارائه مطالعات انجام شده گزارشی از کارکرد خود ارائه نمود.

مقرر گردید شرکت ابنیه سازان آروین با اعمال نظر مدیریت امور آب منطقه‌ای استان نسبت به ارائه طرح‌های پیشنهادی پنجگانه جهت بررسی و تأیید توسط اداره امور آب منطقه‌ای استان اقدام نماید.